Kdo má povinnost podrobit se dopravněpsychologickému vyšetření?

Dle zákona č. 361/2000 Sb.: § 87a Dopravně psychologické vyšetření :

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat

  1. držitel řidičského oprávnění skupin C, C + E a C1 + E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg.
  2. držitel řidičského oprávnění skupin D a D + E a podskupin D1 a D1 + E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
  3. dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.
  4. dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d.
  5. dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o profesní osvědčení (učitelé autoškol a zkušební komisaři) podle §21, odst.2, písm. a), b), c) Oprávnění k provádění výuky a výcviku (pro učitele autoškol a zkušební komisaře).

 

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.

Náklady na dopravněpsychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovně-právním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravněpsychologické vyšetření tyto osoby.

Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

objednací formulář

 

Copyright © 2018  Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
frantisek.vomacka@cdv.cz